TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO

TỪ NGÀY 15/07/2019, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐƯỢC CHUYỂN SANG SỬ DỤNG TẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn
(thay cho địa chỉ cũ http://hanhchinhcong.binhdinh.gov.vn)

Nếu có vấn đề trong quá trình truy cập, vui lòng liên hệ đồng chí:

NGUYỄN VĂN PHONG, ĐT:0986490101

Trân trọng và cảm ơn.