CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 114 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư trong nước
2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
3 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư trong nước
4 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư trong nước
5 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư trong nước
6 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Quyết định chủ trương đầu tư dự án do Nhà đầu tư đề xuất (đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP). Đấu thầu
7 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư trong nước
8 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Nhà đầu tư đề xuất (đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP). Đấu thầu
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký hợp tác xã
10 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do Nhà đầu tư đề xuất (đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP). Đấu thầu
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký hợp tác xã
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký hợp tác xã
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Đăng ký hợp tác xã
14 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư trong nước
15 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã