CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 46 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá và công sản
2 Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tài chính doanh nghiệp
3 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Quản lý giá và công sản
4 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Quản lý giá và công sản
5 Mua quyển hóa đơn Quản lý giá và công sản
6 Mua hóa đơn lẻ Quản lý giá và công sản
7 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Quản lý giá và công sản
8 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý giá và công sản
9 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý giá và công sản
10 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý giá và công sản
11 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý giá và công sản
12 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý giá và công sản
13 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý giá và công sản
14 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý giá và công sản
15 Quyết định bán tài sản công Quản lý giá và công sản