CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư ( Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập) Luật sư
2 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
4 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
5 Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
6 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Tư vấn pháp luật
7 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
8 Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
9 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
10 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
11 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch
12 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Trọng Tài Thương Mại
13 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư
14 Thay đổi thành viên của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
15 Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý