CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 62 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
2 Mức độ 3 Giao khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
3 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
4 Mức độ 3 Thu hồi khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
5 Mức độ 3 Trả lại khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
6 Mức độ 3 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
7 Mức độ 3 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
8 Mức độ 3 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
9 Mức độ 3 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
10 Mức độ 3 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
11 Mức độ 3 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
12 Mức độ 3 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
13 Mức độ 3 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
14 Mức độ 3 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản
15 Mức độ 3 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và Khoáng sản