Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thực hiện công khai bản kê khai tài sản thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
6 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
7 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
8 Xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch và xây dựng
10 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I trở xuống thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế) Quy hoạch và xây dựng
11 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Quy hoạch và xây dựng
12 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Quy hoạch và xây dựng
13 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch và xây dựng
14 Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quy hoạch và xây dựng
15 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Quy hoạch và xây dựng
16 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Quy hoạch và xây dựng
17 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Quy hoạch và xây dựng
18 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch và xây dựng
19 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Quy hoạch và xây dựng
20 Tiếp công dân Thanh tra