Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú ngoài địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
2 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
3 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Bảo trợ xã hội
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
5 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
6 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
7 Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
8 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
9 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
10 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
11 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Bồi thường nhà nước
12 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Bồi thường nhà nước
13 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
14 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
15 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
16 Chứng thực di chúc Chứng thực
17 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
18 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
19 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
20 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực