TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
3 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm An toàn thực phẩm
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
6 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
7 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
8 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo
9 Giao khu vực biển Biển và Hải đảo
10 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo
11 Thu hồi khu vực biển Biển và Hải đảo
12 Trả lại khu vực biển Biển và Hải đảo
13 Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
14 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
15 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
16 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Báo chí
17 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Báo chí
18 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Báo chí
19 Phát hành thông cáo báo chí Báo chí
20 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí