Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp Kinh doanh bất động sản
2 Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
3 Cấp chứng chỉ định giá bất động sản Kinh doanh bất động sản
4 Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) Kinh doanh bất động sản
5 Thủ tục chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn Nhà ở và công sở
6 Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án) Nhà ở và công sở
7 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký) Nhà ở và công sở
8 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở) Nhà ở và công sở
9 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư Nhà ở và công sở
10 Thủ tục thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước Nhà ở và công sở
11 Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước Nhà ở và công sở
12 Thủ tục xác nhận phân chia sản phẩm là nhà ở đối với trường hợp huy động vốn mà có thoả thuận phân chia nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nhà ở và công sở
13 Đăng ký chủ đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
14 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp Phát triển đô thị
15 Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp Phát triển đô thị
16 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
17 Cấp giấp phép quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
18 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
19 Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
20 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch xây dựng