Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Chính quyền địa phương
2 Thủ tục nâng ngạch công chức. Công chức, viên chức
3 Thủ tục sếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc khi được tuyển dụng. Công chức, viên chức
4 Thủ tục thi tuyển công chức. Công chức, viên chức
5 Thủ tục thi tuyển viên chức. Công chức, viên chức
6 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Công chức, viên chức
7 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Công chức, viên chức
8 Thủ tục xét chuyển các bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Công chức, viên chức
9 Thủ tục xét tuyển công chức. Công chức, viên chức
10 Thủ tục xét tuyển viên chức. Công chức, viên chức
11 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức. Công chức, viên chức
12 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh. Công tác thanh niên
13 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong. Công tác thanh niên
14 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cấp tỉnh. Công tác thanh niên
15 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội, quỹ
16 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Hội, quỹ
17 Cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Hội, quỹ
18 Công nhận Ban vận động thành lập Hội Hội, quỹ
19 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Hội, quỹ
20 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý Quỹ Hội, quỹ