Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách
2 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách
3 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách
4 Đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách
5 Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách
6 Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách
7 Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
8 Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong Khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quản lý công sản
9 Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Quản lý công sản
10 Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
11 Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương Quản lý công sản
12 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước Quản lý công sản
13 Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản Quản lý công sản
14 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
15 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sờ Tài chính. Quản lý giá
16 Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định Quản lý giá
17 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Quản lý giá
18 Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định Quản lý giá
19 Cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của chủ đầu tư Quản lý tài chính, ngân sách khác trực tuyến
20 Thẩm tra dự toán thu chi NSNN các đơn vị dự toán cấp tỉnh Quản lý tài chính, ngân sách khác trực tuyến