Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký hợp tác xã
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký hợp tác xã
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký hợp tác xã
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký hợp tác xã
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Đăng ký hợp tác xã
7 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
8 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Đăng ký hợp tác xã
9 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
10 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
11 Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
12 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
13 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Đăng ký hợp tác xã
14 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Đăng ký hợp tác xã
15 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Đăng ký hợp tác xã
16 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Đăng ký hợp tác xã
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
18 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
19 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký hợp tác xã
20 Bán doanh nghiệp tư nhân Đăng ký kinh doanh