Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và đào tạo
2 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Giáo dục và đào tạo
3 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và đào tạo
4 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Giáo dục và đào tạo
5 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
6 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo
7 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và đào tạo
8 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo
9 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục và đào tạo
10 Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Giáo dục và đào tạo
11 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và đào tạo
12 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo
13 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo
14 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục và đào tạo
15 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Giáo dục và đào tạo
16 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và đào tạo
17 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Giáo dục và đào tạo
18 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện Giáo dục và đào tạo
19 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và đào tạo
20 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và đào tạo