Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hội nghị hội thảo quốc tế
2 Cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị hội thảo quốc tế
3 Cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án của các cá nhân, tổ chức nước ngoài Hợp tác quốc tế
4 Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài
5 Đề nghị cấp Hộ chiếu công vụ Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài
6 Cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh Lễ tân ngoại giao
7 Cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án của cá nhân, tổ chức nước ngoài. Viện trợ phi chính phủ nước ngoài