Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực
6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
8 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
9 Chứng thực di chúc Chứng thực
10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
11 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
12 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
13 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
14 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
15 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
16 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
17 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
18 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
19 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
20 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực