TTHC Cấp tỉnh TTHC Cấp huyện TTHC Cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động và việc làm
2 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động và việc làm
3 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động và việc làm
4 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của DN cho thuê lại lao động Lao động và việc làm
5 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của DN hoạt động cho thuê lại lao động Lao động và việc làm
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động và việc làm
7 Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Môi trường
8 Thẩm định và phê duyệt Đề án BVMT chi tiết Môi trường
9 Xác nhận việc thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Môi trường
10 Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch và xây dựng
11 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I trở xuống thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế) Quy hoạch và xây dựng
12 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Quy hoạch và xây dựng
13 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Quy hoạch và xây dựng
14 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch và xây dựng
15 Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quy hoạch và xây dựng
16 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Quy hoạch và xây dựng
17 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Quy hoạch và xây dựng
18 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Quy hoạch và xây dựng
19 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch và xây dựng
20 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thường nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý hoạt động thương mại của tổ chức và các nhân nước ngoài tại Việt Nam