Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch và xây dựng
2 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I trở xuống thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế) Quy hoạch và xây dựng
3 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Quy hoạch và xây dựng
4 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Quy hoạch và xây dựng
5 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch và xây dựng
6 Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quy hoạch và xây dựng
7 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Quy hoạch và xây dựng
8 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Quy hoạch và xây dựng
9 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Quy hoạch và xây dựng
10 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch và xây dựng
11 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Quy hoạch và xây dựng
12 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư
13 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư
14 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư
15 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư
16 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư
20 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư