Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo
4 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
6 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
7 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
8 Xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Tiếp công dân Thanh tra
10 Xử lý đơn Thanh tra